menu

VSV-historie hoofdstuk 8: Patstelling doorbroken

Elke schaker weet dat dit op het bord onmogelijk is maar desondanks is het in het taalgebruik een veelgehoorde uitdrukking!

Hoewel de vereniging kleiner is geworden staat het te kiezen systeem voor de interne competitie altijd garant voor een levendige discussie. Arend Compagnie legt de ledenvergadering van september 2007 een uitvoerige analyse met grafieken voor. Hij constateert dat het teruglopend ledental en de slechte opkomst op de clubavonden het noodzakelijk maken af en toe de computerindelingen te overrulen omdat die niet meer acceptabel zijn door het niveauverschil. Een aantal leden bedankt na het seizoen onder wie de voormalig functionarissen Nico Wigt en Guus Klein Horsman. Het seizoen 2008-2009 begint met 29 leden die jammer genoeg niet allemaal naar de clubavonden komen. Van die 29 zijn er tien jaar daarna nog acht over, onder wie de twee ‘slapende’ leden Cor Janse en Ben de Winter, die al lid waren in respectievelijk de jaren vijftig en veertig van de vorige eeuw. In De Paperclip wordt volstaan met het huren van de helft van de grote zaal in plaats van de hele zaal. De vouwwand kan dicht. Bij een interne opruiming van De Paperclip zijn ons demonstratiebord en prikbord verdwenen. Ze worden nooit meer teruggevonden.

Er komt een jubileumcommissie die het 75-jarig bestaan op 22 oktober 2009 gaat voorbereiden. Bij het schrijven van dit hoofdstuk, ruim acht jaar later, zijn twee van de vijf commissieleden overleden, te weten de immer enthousiaste leden Els Ferguson en André van Kleef, en twee anderen vertrokken.

In de ledenvergadering van 25 september 2009 wordt Eric de Winter benoemd tot erelid. Op de oorkonde staat plechtig dat op de benoeming de artikelen 3c en 6.1 van de statuten van toepassing zijn. Het spreekt vanzelf dat iedereen die statuten uit het hoofd kent …

In het kader van dit jubileum komt een activiteit terug die een enorm lange geschiedenis heeft maar de laatste jaren is doodgebloed. De onvermoeibare Theo Horstink uit Rheden heeft nog jaren geprobeerd het toernooi om het Rhedens kampioenschap te redden maar op een gegeven moment staakte hij zijn inspanningen door gebrek aan enthousiasme aan de kant van deelnemers en eventuele mede-organisatoren. VSV wil in het kader van het jubileum het wel weer een keer proberen, en doet dat met een andere opzet. Een rapidtoernooi op twee vrijdagavonden met op elke avond drie partijen. Het wordt een succes. De 16-jarige Jan van Dorp wint na barrage van Arie Huysman. Dit eerste jaar zijn er twee groepen, de tweede groep wordt gewonnen door ons voormalig (bestuurs)lid Jo Monincx. Met in totaal 31 deelnemers zijn we tevreden, de goede sfeer wordt alom geprezen.

Er breekt een periode aan van alsmaar toenemende zorg en somberheid. Het ledental neemt verder af en mede daardoor worden de clubavonden steeds slechter bezocht. In het OSBO-gebied vallen meerdere verenigingen om. Helaas heeft ook SV Rheden het moeten opgeven, zodat de gemeente Rheden nog maar twee verenigingen telt: de Velpse Schaakvereniging en de Dierense Schaakvereniging Theothorne. Tot en met het seizoen 2009/2010 blijft Arie Huysman clubkampioen, vijftien keer achter elkaar en daarvóór nog eens vier keer. Helaas speelt hij alleen in de beginjaren ook extern voor onze club, in de hogere regionen komt hij altijd uit voor Schaakvereniging Zevenaar. Die club heeft zijn rookreclame (Turmac en later British American Tobacco) uit zijn naam verwijderd, passend in de tijdgeest maar vermoedelijk ook omdat er van sponsoring geen sprake meer was. Gerookt wordt er nergens meer in de schaakarena’s, wát een verschil met de vaak rokerige zaaltjes van vroeger!

VSV wordt in deze lastige periode op de been gehouden door een bestuur onder leiding van voorzitter Jan van Galen, met aan zijn zijde vooral Arend Compagnie en Henk ter Horst. Henk treedt af in 2011 na negen jaar het penningmeesterschap met verve te hebben gevoerd. Hij blijft het dagschaak organiseren bij hem thuis, aanvankelijk in samenwerking met Joop Brand. In 2018 heeft hij hiervan nog steeds de organisatie in handen, hoewel hij dan al lang geen lid meer van VSV is. VSV stelt het materiaal ter beschikking en een jaarlijkse trofee voor de beste dagschaker. Als penningmeester wordt hij opgevolgd door Bert Janssen die al algemeen bestuurslid was. 

Ons eerste team handhaaft zich ondanks alle moeilijkheden op een zeer aanvaardbaar niveau. Sterker nog: in het seizoen 2008-2009 behaalt het in de 2e klasse een tweede plaats. Er blijkt een extra promotieplaats te vergeven en wij zijn de beste nummer 2 waardoor we naar de 1e klasse gaan. In het verslag van het jaar daarop staat: ‘Het onmogelijke doen we direct, wonderen duren iets langer’. Dat wonder gebeurt in het volgende seizoen, dat werd tegemoetgezien als een moeizame strijd, maar waar we steeds beter gingen spelen en in een ‘flow’ raakten tot en met de slotronde. Wéér kampioen en promotie naar de hoogste OSBO-klasse. Er wordt versterking gezocht en gevonden in de personen van Nick Mulder en Jan Schadd. De promotieklasse speelt op zaterdag, we mogen aansluiten bij de wedstrijden van ASV, dat net over de grens Velp-Arnhem speelt. Helaas is de weelde van korte duur, het volgende seizoen moeten we weer een stap terug doen. Er is deze jaren nog net voldoende bemanning voor een tweede team. Inspanningen bij koninginne- en later koningsdagen leiden zelden tot directe ledenwinst, de gedachte blijft dat het uit PR-oogpunt goed is om je bij gelegenheid te laten zien aan de buitenwereld. Af en toe komt een nieuweling binnen, een opvallende naam is Jaroslav Liška, een Slowaak die tijdelijk emplooi heeft gevonden in Nederland. Hij komt binnen met een kaartje waar zijn FIDE-rating op staat, die is boven de 2000 dus dat belooft wat. Hoewel we die 2000 wat overdreven vinden is ‘Jaro’ jarenlang een trouw lid en speler van het eerste team, totdat hij problemen krijgt met zijn werkvergunning en terug moet naar Slowakije.

Het bestuur spreekt terecht zijn twijfels uit over het bestaansrecht als er op vele clubavonden nog maar enkele leden komen opdagen. De interne competitie vindt op sommige avonden bijna in een lege zaal plaats. Waar nu echt wordt gedacht en gesproken over opheffing, komt er toch een kentering. Het zittende bestuur vraagt om opvolgers of in elk geval versterking. Na zeven jaar zwoegen om in elk geval de boel bij elkaar te houden vindt Jan van Galen het na het seizoen 2011/2012 genoeg geweest, een volkomen begrijpelijk besluit. Hetzelfde geldt voor Arend Compagnie, die al in 1975 voor het eerst wedstrijdleider werd maar er nu, mede door fysieke klachten, mee stopt. Arend wordt in de vergadering van 2012 terecht benoemd tot erelid.

Nadat de aftredende secretaris na een stille doch dwingende wenk van de voorzitter de zaal heeft verlaten, neemt de vergadering het unanieme besluit om Arend Compagnie tot erelid te benoemen 'wegens buitengewone verdiensten'. Nadat hij weer binnengeroepen was, deelt de voorzitter hem dat mee, waarna een beduusde Arend de oorkonde en een fles wijn in ontvangst neemt.

Na lang wikken en wegen meldt Eric de Winter zich bij Jan met de mededeling dat hij toch nog een keer bereid is te proberen de vereniging weer op de rails te krijgen, op voorwaarde dat hij hierin Hans van Capelleveen mee krijgt. Dat doet hij. De vertrekkende bestuursleden zijn zichtbaar opgelucht dat hun laatste voorstel aan de algemene vergadering niet de opheffing van de vereniging hoeft te zijn; de sombere door Jan van Galen geschetste toekomstvisie kan zo toch nog worden aangevuld met een lichtpuntje.

Eric vermeldt dat Hans en hij, gezien de situatie van de club, nauwlettend de ontwikkeling van VSV in het oog zullen houden, waarna over twee jaar een evaluatie volgt.

Een simultaanseance met Bianca Muhren op de Overtuin in Velp levert goede publiciteit op. Zij is een van de beste vrouwengrootmeesters van Nederland. Boekhandel Jansen en de Feijter verleent weer een keer uiterst plezierige medewerking, bijvoorbeeld met het meubilair. Sommige partijen duren zó lang dat er door de invallende duisternis arbitrage aan te pas moet komen. Bianca zelf heeft het zichtbaar naar haar zin en neemt voor iedere deelnemer wel even tijd voor een nabespreking.

Het begin van de beoogde opbouwfase leidt nog niet tot overdreven optimisme. Er zijn wel nieuwe initiatieven. Bij een jubileum van de OSBO in Voorst komen we in gesprek met René Kniest van Schaakvereniging Variant uit Huissen. Die club blijft ook nog maar net op de been en korte tijd later gaan we een samenwerkingsverband aan zonder een intentie tot fuseren. Er is een aantal gezellige schaakavonden gehouden, zowel in Huissen als in Velp, waar we ook een keer het Fischer random schaak proberen. Het markeert een begin van herstel. Een bijzondere avond is een lezing van internationaal meester Willy Hendriks over zijn boek ‘Move First, Think Later’. Niet zozeer de uitdagende titel maar zeker de inhoud van het boek oogsten internationaal veel waardering. De avond wordt gehouden in de jubilerende Paperclip dat ons een bedrag schenkt dat we naar eigen inzicht mogen besteden.

De opkomst viel nogal tegen ondanks allerlei vormen van publiciteit, die ging tot in De Dumpel waar velen de griepprik gingen halen …

Tevens wordt de website ververst. Het eerste team is ‘terug bij af’, na de eerder genoemde dubbele promotie is het twee keer gedegradeerd en is het nu weer tweede klasser.

Vrij kort na elkaar, in december 2012 en april 2013, overlijden Jan Kemkes en de nog maar zo kort tevoren tot erelid benoemde Arend Compagnie. Beiden hebben buitengewoon veel voor de Velpse Schaakvereniging betekend in diverse functies.

In mei 2013 komt plotseling de vraag of er een ‘Schaakschool’ bij VSV ondergebracht zou kunnen worden. Het bestuur verricht onmiddellijk wat voorwerk en hoeft vervolgens niet lang te aarzelen over het antwoord. Het beschouwt deze ontwikkeling als misschien wel de redding van VSV als zelfstandige vereniging. De man die de Schaakschool gaat runnen, al direct aan het eind van het seizoen 2012-2013, is Martijn Boele. Uit het jaarverslag:

De Velpse Schaakschool is gewoon een wekelijks feestje geworden.

Hans van Capelleveen wordt de vaste assistent van Martijn, die ook op scholen schaakcursussen geeft. Direct wordt een regionaal jeugdtoernooi georganiseerd (IJSCO) in de Bernhardschool, ‘om de hoek’. Het trekt honderd deelnemers. De Gelderlander toont weer belangstelling voor VSV en schrijft een bijna paginagroot artikel (weliswaar voor ongeveer de helft gevuld met een foto van de voorzitter met enkele schaakattributen). Een bijzonder gastcollege wordt gegeven door de Braziliaans/Nederlandse Internationaal Meester Herman van Riemsdijk, een schaakvriend van Eric de Winter. Het gaat ons beter dan het Huissense Variant, dat het niet redt. René Kniest blijft ons nog jaren trouw. Behalve een sterk speler is hij ook officieel wedstrijdleider. Voor reglementaire zaken hebben we dus iemand in ons midden. Martijn scoort in ons eerste team aan het eerste bord ook nog eens 6½ uit 7, een geweldige basis voor een succesvol seizoen waarin we de weg terug vinden naar de eerste klasse. In het tweede team, een zestal, doen nu ook enkele jeugdspelers mee waardoor het minder problematisch is geworden om elke wedstrijd alle borden bezet te krijgen. Intern wordt Erika Belle al weer voor de vierde keer achtereen clubkampioen. Martijn speelt daarvoor te weinig intern, wel wordt hij voor het eerst kampioen van gemeente Rheden, terwijl Pieter Verhoef jeugdkampioen wordt.

Oud-voorzitter Piet Roest vertrekt, maar naast René Kniest wordt ook Huidji See lid. Dat was hij al eerder; op zijn cv staat als opmerkelijk feit dat hij in 2011 wereldkampioen 10-ball bij het poolbiljart was. Daar verdien je meer mee dan als speler in de 1e klasse OSBO. Ook verwelkomen we André van Kuijk, met zijn hele gezin Hanna, Julian, Lazlo en Vadim. Dat schiet lekker op met het ledental. Het gaat dus veel beter met VSV, maar het aantal seniorleden wil nog niet boven de twintig komen. Een jaarlijkse uitgave is het Infoboekje, dat aan begin van het seizoen wordt geproduceerd voor de leden en voor externen. Het is lang door Hans van Capelleveen gemaakt, de laatste jaren door René Mugie die hiermee nu stopt en voor zijn secure werkzaamheden wordt bedankt. In oktober 2014 wordt gesproken over aansluiting van de Velpse Schaakvereniging bij de Paperclip. Als blijkt dat VSV dan als zelfstandige vereniging niet kan voortbestaan wordt hier niet verder over gesproken, we blijven zelfstandig en huurder. In dezelfde maand vieren we het 80-jarig bestaan met een simultaan van Erwin l’Ami. Deze keer in de Paperclip. De gemeente Rheden en Schadd Advocaten dragen ieder voor een derde deel bij in de kosten. Het wordt een geweldig evenement waarbij Erwin, net als Bianca Muhren een paar jaar eerder, de tijd neemt om met elke opponent de belangrijkste wendingen in de partij door te nemen. Erwin komt vast nog wel een keer terug, Eric de Winter kent hem van de toernooien in Reykjavík en André van Kuijk biedt hem met Hanna Wierts enkele jaren later onderdak in hun B&B tijdens het Open NK in Dieren. Dezelfde André treedt in 2014 toe tot het bestuur als opvolger van Walter Manschot. Zoals altijd worden Hennie en Jan Weeda in het zonnetje gezet, vrijwel iedere vrijdagavond vanaf onze entree in de Paperclip staan zij als vrijwilligers achter de bar.

Er worden zeventien T-shirts met logo en naam van de Velpse Schaakvereniging en de Schaakschool uitgereikt. Het idee is dat Schaakschool-teams die dragen bij OSBO- en andere externe wedstrijden. Onze vooruitgang blijft ook bij de OSBO niet onopgemerkt. We ontvangen de Danny Stemvers trofee, een jaarlijkse onderscheiding voor een vereniging die aan de weg timmert, met daaraan verbonden een bedrag van 250 euro dat wordt besteed aan de activiteiten van de Schaakschool. We ‘winnen’ ook een avond met de Nederlandse topschaakster Lisa Schut; zij laat een aantal stellingen zien en speelt vervolgens op een groot bord tegen de jeugd. Zeer geslaagd. De prijsvraag was een Twitterbericht te verzinnen voor het vrouwenteam van de schaakolympiade. Martijn Boele bedacht ‘onze olympiadeleeuwinnen zijn toverschaakgodinnen’. In juni 2015 vindt een bijzonder evenement plaats in de Paperclip, een surprise party voor Eric de Winter ter gelegenheid van zijn 64e verjaardag. Tal van schaakvrienden, onder wie ook twee Noren, beleven een buitengewone en erg plezierige dag. Het valt eigenlijk buiten het VSV-kader maar het kan in dit meerjarenoverzicht niet ontbreken. Het schaken zelf wordt ook deze dag niet vergeten, er is een sterk bezet snelschaaktoernooi met een aantal titelhouders. Gemeentelijk clubkampioen werd onze voormalige 'vaste’ clubkampioen Arie Huysman. Quirine Naber, die vele jaren terug haar eerste schaakstappen zette bij VSV, werd jeugdkampioen.

VSV speelt geen grote rol bij het dagschaak maar was wel bij de start betrokken. Het wordt al vanaf 2005 georganiseerd door Henk ter Horst, bij hem thuis in Rheden. Het 10-jarig jubileum wordt op bescheiden wijze gevierd. Theo van Niekerk, uit het verre Ede, is de laatste jaren ‘onze’ dagschaakkampioen. Vanaf 2016 wordt ook in ‘Ons Raadhuis’ in Velp met een bescheiden aantal mensen geschaakt. Vaak is Jan van Galen daarbij aanwezig.

Tussen mei 2013 en juli 2015 hebben 62 kinderen hun weg naar de Schaakschool gevonden. Ze zijn niet allemaal gebleven maar het aantal actieve jeugdleden schommelt inmiddels rond de 35. Er gaat ook steeds meer jeugd meespelen in de interne competitie. Zij mogen kiezen uit drie speeltempi: 1 uur, 1 uur en 25 minuten of het ‘gewone’ 1 uur en 40 minuten per speler per partij. De grote jeugdtalenten lijken Brent van Dusseldorp en de nog 6½ jaar jongere Vadim van Kuijk te zijn. De komende jaren zullen het uitwijzen. Brent wordt al wel vast jeugdkampioen van de gemeente Rheden 2015, Tom Bus, die uit Limburg naar Dieren was geëmigreerd, won deze keer bij de senioren. Inmiddels wordt gewerkt aan een nieuwe website. De eerste site was gebouwd door Arend Compagnie, een grote moderniseringsslag was gedaan door Bert Janssen, maar de tijdgeest stelt ook op dit gebied nieuwe eisen. De ‘nieuwbouw’ van de site blijkt een energieverslindend project te zijn dat aanvankelijk wordt opgepakt door twee moeders van jeugdleden, Martijn Boele neemt het later over.

Een sponsoractie onder leden en ouders van jeugdleden levert acht klokken en zeven borden met stukken op; daarnaast worden nog twee klokken, vier borden en twee kantelschaakspellen gefinancierd buiten de begroting om. Wie wil krijgt als herinnering een naamplaatje op bord of klok. In 2016 heeft Nederland na lange tijd weer een deelnemer in het Kandidatentoernooi, dat de uitdager van de wereldkampioen oplevert. Anish Giri doet het lang niet slecht, hij verliest geen van de veertien partijen, maar hij wint er ook geen. Op zichzelf een unicum. Kansen zijn er wel in enkele partijen en we kunnen alleen maar afwachten of zulke kansen zich nog eens zullen voordoen. De Velpse Schaakvereniging organiseert een speciale middag gewijd aan dit toernooi in de Dingenfabriek aan de Bergweg. Het wordt een bijzonder leuke middag, helaas is de belangstelling van buitenaf teleurstellend ondanks de verspreiding van folders op vele locaties in Velp. In hetzelfde voorjaar van 2016 organiseert VSV weer een IJSCO-toernooi voor de jeugd, ditmaal in het Rhedens Lyceum op de grens van Velp en Rozendaal. De locatie is fantastisch maar helaas wel prijzig. De twee jaren daarna verplaatsen we het naar ‘Kastanjelaan 13’, iets bescheidener qua uitstraling maar evengoed buitengewoon geschikt. In juni behaalt het duo Vadim van Kuijk/Eric de Winter (gemiddelde leeftijd 38 jaar) de ratingprijs in het OSBO/ASV jubileumtoernooi voor tweetallen. Het eerste team van Velp promoveert weer eens naar de 1e klasse, het wint alle wedstrijden. We spelen het seizoen 2015/2016 met liefst zes teams waaronder drie jeugdviertallen. Intern is er niemand die kan tippen aan de spelkracht van Martijn Boele. Als hij genoeg en geïnspireerd speelt is hij binnen VSV onverslaanbaar.

Bert Janssen draagt in september 2016 het penningmeesterschap over aan Paul Stoffer. De opzet van de ledenvergadering wordt drastisch gewijzigd. Er is al jarenlang een lage opkomst en we willen er geen hele avond meer voor opofferen. In vroeger tijden duurde zo’n vergadering wel eens net zo lang als een partij met een lang durend eindspel. Liever schaken! Deze eerste keer bespreken we een aantal spannende stellingen, de jaren daarna handelen we alles in een half uurtje af en spelen daarna een ronde voor de interne competitie. Een unieke opmerking kunnen we ‘oogsten’ uit de notulen van de ledenvergadering:

“aardappelbranche dient vervangen te worden door pootaardappelbranche”

Zoiets komt je toch niet vaak tegen in een schaakverslag. Hans van Capelleveen wordt voor de eerste keer in zijn 40-jarig lidmaatschap clubkampioen, dank zij zijn positieve en vastberaden instelling. Een beetje schaken kan hij ook wel. De website levert wekelijkse verslagen van de in- en externe competitie. De site wordt goed bezocht en wordt verder doorontwikkeld.

Externe competitie: De doelstellingen voor 2015-2016 zijn ruim gehaald. Het eerste team heeft de degradatie van vorig jaar beantwoord met een klinkende promotie (14 uit 7). De verrassing kwam van het tweede team dat dankzij sterk spel wist te promoveren naar de 2e klasse. In de 4e klasse speelden dit jaar vier teams waarvan drie volledig uit jeugdspelers bestonden. In drie poules van de OSBO werd een Velp-speler topscoorder: Martijn Boele (7 uit 7), Vadim van Kuijk (5½ uit 6) en Floris van Capelleveen (5 uit 6).

Vrij kort na elkaar krijgt VSV bericht van het overlijden van een drietal prominente oud-leden: Piet Roest, Gerard Hoppe en Jo Monincx. Allen hebben met veel enthousiasme en plezier bij ons geschaakt en ook veel werk verzet voor de vereniging. In de historische overzichten is hun inzet al ruim belicht. Dit geldt ook voor René Mugie en Arie Huysman die na vele jaren hun lidmaatschap beëindigen. Cor Janse wordt koninklijk onderscheiden, precies op de dag dat hij 54 jaar lid van VSV is. Dat is echt toeval maar daarom niet minder leuk. Zijn verdiensten in de schaakwereld hebben bij de toekenning zeker meegespeeld, zo blijkt wel uit de toespraken.

In de vergadering van 2017 treedt Eric de Winter af, hij vindt het een keer tijd om het bestuurlijke werk aan anderen over te laten.

Ook bij ons moeten de paarden een keer worden ververst!

Paul Stoffer maakt snel carrière want hij volgt Eric op. Paul blijft voorlopig ook nog penningmeester omdat die functie niet bij iemand anders kan worden belegd. De Schaakschool gaat op hartverwarmende en succesvolle wijze door. Het aantal jeugdleden schommelt jaarlijks wat, op een moment heeft het boven de 50 gestaan. Er zijn tal van activiteiten, zoals het jaarlijkse pepernotentoernooi en deelname aan IJSCO-toernooien. Individueel zijn vooral de Van Kuijk-broers actief, bijvoorbeeld bij het Tata Steel toernooi, bij de bondswedstrijden in Dieren, prettig om de hoek, en bij meerdere jeugdtoernooien.

Helaas stopt René Kniest met schaken, dus ook bij VSV. Dit betekent weer een noodzakelijke bestuurswisseling in de zomer van 2018. Martijn Boele neemt het secretariaat erbij en kort na de ledenvergadering neemt Dries van Eijk de financiële taken over van Paul Stoffer. Een grote verandering, nog experimenteel, is de scheiding van landelijke en regionale competitie. VSV schrijft zich nog niet in voor de landelijke competitie die geheel op zaterdagen speelt. De OSBO is voor het competitiegedeelte samengegaan met SGS en SBO en daarbinnen wordt nu de SOS-competitie gespeeld. Wij beginnen daarin met drie achttallen. De laatste jaren komen er behalve jeugdleden ook af en toe nieuwe volwassenen naar de club. Hopelijk zet die trend zich door.

- AFGEBROKEN PARTIJ -
Hier eindigt voorlopig de geschiedschrijving, een samenvatting van bijna 85 jaar Velpse Schaakvereniging. Bij het verder grasduinen in de archieven zullen er zeker nog aanvullingen en aanpassingen volgen. Er zijn afzonderlijke tabellen met overzichten van de clubkampioenen, alle bestuursleden, en binnenkort de jeugdkampioenen en gemeentelijk kampioenen.
Geschreven op 18 oktober 2018.

Reacties

Reageren kan enkel als je ingelogd bent.

Nieuws

26/11 | Open Kampioenschap Gemeente Rheden 2023 op 16 december 2023

26/11 | Grootste Pepernoot 2023 is Dion Vaessen

20/10 | Stijn de Jonge is Jeugdkampioen van de gemeente Rheden 2022

20/10 | Wouter van Rijn is Kampioen van de gemeente Rheden 2022

19/09 | Schaak-Off 2022 bij Velp op 23 september

Kalender

« Mrt, 2024 »
madiwodovrzazo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


Komende agendapunten:

08/03: Schaakschool van 18:15u tot 20:00u

08/03: Interne Competitie van 20:00u tot 23:30u

11/03: Externe Competitie Lochem 1 - Velp 2 van 19:45u tot 23:30u

Puzzel