menu

Hoofdstuk 7

Eerste decennium in het nieuwe millennium
eerst hoop, daarna zorgen


Het vorige hoofdstuk eindigde met een soort cliffhanger: een niet voorziene wending in het samenwerkingsverband met GOVA. Zonder meer een grote teleurstelling is het opstappen van het eerste team na het seizoen 1998-1999, een direct gevolg daarvan is dat drie GOVA-Velp teams het seizoen daarop degraderen. Maar dit is niet de belangrijkste oorzaak van het einde van GOVA-Velp. De directe aanleiding is dat nieuwe ontwikkelingen binnen ‘de giro’ hebben geleid tot de opheffing van de afdeling schaken van GOVA.

Het opheffen van de afdeling schaken van GOVA ontneemt GOVA-Velp haar bestaansrecht omdat de basis voor samenwerking van twee basisverenigingen hiermee verdwenen is. Hierom heeft het bestuur van GOVA-Velp de rechten in de KNSB- en OSBO-competitie overgedragen aan de Velpse Schaakvereniging. De teams zullen volgend seizoen onder de naam Velp (VSV) uitkomen. Het bestuur van GOVA-Velp stelt voor de vereniging te ontbinden.

Op 25 augustus 2000 valt definitief het doek voor GOVA-Velp, we krijgen nog een mooie bruidsschat van ƒ 4.800 mee, gebaseerd op achterstallige betalingen van ‘Groot-GOVA’ aan de schaakafdeling. Gehoopt wordt dat behalve het geld ook de meeste Govanen overkomen naar VSV zodat de doelstellingen toch kunnen worden bereikt. Dat zijn: handhaving van het eerste team in de KNSB-competitie gecombineerd met het langer kunnen vasthouden van de door ons opgeleide jeugd. Op onze laatste GOVA-Velp ratinglijst hebben we altijd nog dertien spelers met een rating boven de 1800. De latente problemen worden dan al benoemd: vergrijzing van het ledenbestand doordat er weinig nieuwe leden komen en de afhankelijkheid van maar enkelen voor essentiële activiteiten als jeugdopleiding en toernooiorganisatie.
Ondanks alles hebben we in 1999-2000 nog zeer behoorlijke teams, al degraderen er dus drie. Uit de GOVA-hoek zijn nog enkele sympathieke jonge Duitse spelers overgebleven uit een soort uitwisseling met SV Turm Kleve. Die uitwisseling gaat nog enkele jaren door. De twee hoogste teams spelen in de 3e klasse KNSB en 1e klasse OSBO.

Het jaarverslag van Henk Hoogendoorn is zoals altijd zeer gedetailleerd, het barst van de activiteiten, ambitie en aanvullingen op het jeugdplan. Maar hij schrijft ook iets verontrustends.

Aan mijn aanwezigheid onder u komt binnen afzienbare tijd een einde. Ik weet nog niet of dat nog één, twee, dan wel drie jaar zal zijn. Maar vast niet meer. Het zou mij zeer teleurstellen als na mijn vertrek de jeugdafdeling van de Velpse Schaakvereniging minder betekenis zou gaan krijgen. Denkt u alstublieft mee hoe mijn werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Aan zijn vertrek kunnen we niets veranderen, de reden ligt buiten de vereniging in de privésfeer; hij verhuist naar een mooie plek in Noord-Brabant. Dit schept wel een buitengewoon lastige uitdaging voor bestuur en leden. Een veelzeggend citaat uit de notulen van 2000 met betrekking tot het jeugdplan:

De moeilijkheid zit hem in het vinden van enthousiaste mensen. Iedereen is het met de aanbevelingen van harte eens maar velen kijken eerst naar hun ‘buurman’. Het vinden van kader is overigens niet alleen een probleem bij de jeugd of van onze vereniging.

Internet komt er aan, of niet? Tijdens de jeugd-informatiebijeenkomst is de vraag gesteld of VSV en website heeft. De vraag wordt teruggespeeld naar de indiener ervan, in de hoop dat die de kennis en mogelijkheden heeft een site voor ons te ontwerpen.

Iedereen vindt het jammer dat Heleen van Hardenberg en Jos Jansen aftreden én vertrekken vanwege verhuizing. Beiden hebben erg veel voor VSV gedaan. Jos gaat ‘slechts’ naar Duiven maar wil toch liever daar zijn maatschappelijke activiteiten voortzetten en Heleen zoekt het verderop, in Groningen; iedereen wenst haar alle geluk voor de toekomst. Zij zegt zelf dat ze ons ook zal missen. Als we nog even kijken naar het jeugdbericht van 2001 dan zien we dat er een bloeiende OSBO-jeugdcompetitie is waar zes VSV-teams in spelen, met daarboven nog een team in de KNSB-jeugdcompetitie. Nu nog bekende namen zijn Nick Mulder, Koen Maassen van den Brink, Murat Duman en Martine Middelveld. Henk Hoogendoorn kondigt in een meerjarenoverzicht 1989-2001 zijn aftreden definitief aan. Hij heeft een enorme inzet getoond en veel bereikt maar de ondertoon is er een van teleurstelling wegens het ontbreken van steun en zijns inziens ook draagvlak. Hij hoopt dat de jeugdafdeling met het handjevol mensen dat er nog energie in wil stoppen toch nog door kan draaien. Op 30 maart 2002 neemt hij afscheid, gelukkig gebeurt dat wel op een plezierige manier, onder meer met een simultaan door onze voormalige jeugdtoppers Joost Hoogendoorn en Wouter van Rijn.

In het Lorentzhuis zijn we nog altijd zelf verantwoordelijk voor de baropbrengsten. Om dit in goede banen te leiden, wat in het verleden incidenteel problemen gaf, hebben we een bardienst met barman André van Kleef en barvrouw Els Ferguson. Zij hoeven het werk natuurlijk niet alleen te doen. De bar is niet de enige reden voor het afscheid van het Lorentzhuis. Zelf wilden we graag blijven maar het Lorentzhuis nam een voor ons teleurstellende beleidsbeslissing. Zij konden en/of wilden externe partijen niet langer faciliteren. Dertig jaar heeft VSV gebruik kunnen maken van de recreatiezaal, door velen binnen en buiten de vereniging geroemd.

Ons eerste team degradeert in 2001 uit de promotieklasse. Dit ondanks een 1e bord speler met een rating van 2323, Olaf Heinzel, die 5 uit 6 scoort. Hij is een van degenen die meespeelt dank zij de samenwerking met SV Turm Kleve. Maar we halen slechts 2 matchpunten, en dat is altijd nog 2 meer dan Velp 2 dat dus ook degradeert, uit de 1e klasse. Clubkampioen wordt wederom Arie Huysman, met een enorme voorsprong. Hij is bezig aan een imposante reeks clubtitels.

Na de voorzittersperiodes Hans van Capelleveen (1990-1997) en Piet Roest (1997-2001) neemt Eric de Winter de hamer weer over aan het begin van het seizoen 2001-2002.

In het jaarverslag 2001-2002 staat een ferme uithaal naar de OSBO:

Er kwam een smet op de competitie van Velp 2 door een ons inziens absurde beslissing van achter de groene OSBO-tafel na een botte weigering van Aalten tot inschikkelijkheid na een geval van overmacht aan onze kant.
In de zesde ronde ging alles fout wat je maar kon verzinnen. Door extreme file-perikelen en ziekte van de chauffeur en teamleider kon in Aalten niet worden aangetreden. Aalten wilde niet van uitstel weten en dus kregen we twee matchpunten in mindering en stonden we weer op nul. Probeer dan nog maar eens een gemotiveerd team op de been te brengen! Enkele weken later werd met zes man (het was een achttal) in een cruciale partij de wedstrijd verloren en ging Velp 2 met 3,5 punt weer op huis aan.


Tsja, Aalten verdient de jaren daarna de consumptiebonnen niet als ze bij ons op bezoek kwamen (maar we geven ze toch). Overmacht of vermeende overmacht is wel vaker een heikel thema geweest, en af en toe nog steeds.

In augustus 2002 belooft het bestuur om nog een keer te kijken of een website haalbaar is. Het is belangrijk dat zo’n site actueel blijft en er moet dus iemand zijn die de regie voert. Henk ter Horst wordt penningmeester, dat blijkt een goeie te zijn en hij blijft het negen jaar. En daar is hij weer: de vraag of de vrijdag de goede clubavond is, en daarbij ook de vraag hoe je nieuwe leden trekt.

Buitenstaanders hebben het idee dat een hele avond voor één partij wel heel lang is. Velen hebben een verkeerd idee van een schaakclub, dat idee moet worden doorbroken. Het gezellige karakter zal naar voren moeten worden gebracht; het ‘stoffige’ imago moet worden doorbroken.

We weten en zien het wel, maar toch worden de zorgen groter. Er is al jaren een toenemende vergrijzing en een groot gat naar de jeugd. Maar er klinkt gelukkig ook veel goeds door.

Vanuit het verleden hebben we dan toch maar mooi een aantal spelers, die nu in de meesterklasse meedoen, de beginselen van het schaakspel bijgebracht. Honderden kinderen weten via ons hoe ze moeten schaken. Telkens weer dient zich een groepje talenten aan, ook nu weer.

In de zomer van 2003 wordt de Paperclip verbouwd, het gaat er veel mooier uitzien. Het jaarverslag 2002-2003 vermeldt ook:

Vrijwel wekelijks is Jan Weeda present als vrijwilliger achter de bar, vaak ook in gezelschap van zijn vrouw.

Dat is nu eind 2017 nóg zo! Een grote luxe. En onze eerste website is er in 2002, opgezet door Arend Compagnie met als eerste doel de communicatie rond het seniorentoernooi dat nog steeds jaarlijks wordt georganiseerd.

De algehele teruggang wordt duidelijk geïllustreerd door het feit dat we nog maar twee teams (een achttal en een zestal) op de been kunnen brengen voor de OSBO-competitie. Er wordt een poging gedaan om voor het jubileumjaar 2004 een team samen te stellen uit sterke oud-leden. Iedereen die is benaderd vindt het een leuk idee, maar op één na haken ze toch allemaal af wegens praktische bezwaren. De meesten wonen inmiddels ver weg.

Een opmerkelijk lid is Els Ferguson. Zij verliest de eerste jaren alles maar is altijd plezierig aanwezig. De wedstrijdleider intern vat het zo samen:

Onze trouwe deelneemster Els Ferguson eindigde evenals vorig jaar op de laatste plek. Wat dat betreft zijn wij een betrouwbare stabiele vereniging, waarin veel goeds aanwezig is en veel hetzelfde blijft.

Bij bijzondere gelegenheden neemt Els wel eens zelf gebakken taart mee. En ze is altijd heel precies met het op de juiste manier opbergen van de stukken in de doosjes: eerst de koning en de dame, dan de torens in het hoekje, enzovoort.

Onze jeugdleider Douglas Rijksen wordt uitgezonden naar Irak. Hij heeft weliswaar een vervangster maar die gaat de club verlaten. De al donkere wolken worden steeds donkerder, er zijn nog wel opleiders maar het groepje wordt steeds kleiner. Het valt niet te keren. De interne competitie loopt nog wel redelijk: 22 leden hebben meer dan 15 ronden intern gespeeld op een totaal van 28 ronden. In het verslag staat dat dit weinig is maar tien jaar later zouden we er gelukkig van worden … Er wordt gebrainstormd over samenwerking met bijvoorbeeld ASV of Rheden. Piet Roest stelt keihard dat, als er niets wordt gedaan, VSV langzaam maar zeker dood zal gaan. Een grote meerderheid van de leden zou het toch bijzonder jammer vinden als de club verdwijnt. Er is nauwelijks steun voor een idee de hele club om te zetten naar een dagschaakvereniging. Een half jaar na de brainstorm is het code rood. Het bestuur geeft aan dat de jeugdafdeling zal worden opgeheven als zich niet direct een aantal nieuwe opleiders aanmeldt. Doorploeteren heeft geen zin. Ook het schoolschaak gaat verloren, een belangrijke reden is dat de trekker op de Roncallischool deze school gaat verlaten. Met de Roncallischool is er altijd een heel goed contact geweest, vooral in de tijd van Henk Hoogendoorn. De seniorenafdeling gaat door en er start een test met dagschaak ten huize van Henk ter Horst.

Op 22 oktober 2004 bestaat VSV 70 jaar en hoe het ook gaat, een jubileum wordt gevierd. Ditmaal met een gezellige vrijdagavond met partners en op de zaterdag erna met een toernooi voor jong en oud. Op beide activiteiten wordt met genoegen teruggekeken.

Een andere mijlpaal is het tiende seniorentoernooi, wederom in Hogeschool Larenstein. Niet meer weg te denken op de schaakkalender, staat er, maar helaas blijkt dat wishful thinking.

Het jaarverslag 2004-2005 wordt verder getekend door afscheid nemen. Henk Zinnemers overlijdt, iemand die enorm veel werk heeft verricht voor onze schaakjeugd. Twintig jaar zonder onderbreking jeugdopleider, het leverde hem de titel ‘lid van verdienste’ op en de erespeld van de KNSB. Hij kreeg bij zijn vertrek het ‘Henk Zinnemers toernooi’ als blijvend aandenken. Het is cru dat juist in 2005 dit toernooi alsmede het ‘Henk Hoogendoorn toernooi’ hun laatste editie beleven. Nico Boekesteijn en Jan van Eden nemen nu ook op hoge leeftijd afscheid. Nico was ook zo’n altijd trouwe jeugdman, naast Henk Zinnemers, terwijl Jan van Eden vooral verdiensten had in het Arnhemse schaakleven, hij kwam indertijd over van GOVA. Tenslotte treden Hans van Capelleveen en Eric de Winter terug uit het bestuur. Niet eens zo heel veel jaren later blijkt dat dit niet voorgoed is.

Arie Huysman is al een aantal jaren wedstrijdleider intern. Hij is ook al vele jaren clubkampioen. Nu zou hij zelf het verslag over de interne competitie kunnen schrijven maar dat laat hij toch iemand anders doen. Er staat een opmerkelijke vergelijking in:

Arie Huysman werd voor de 14e keer clubkampioen: van 1988 tot en met 1991 en vervolgens van 1996 tot en met 2005. De laatste reeks is dus al tien keer achter elkaar. De prestaties van Lance Armstrong verbleken hierbij.

We weten hoe het Lance is vergaan. Arie is nooit op doping getest … maar we kunnen hem met terugwerkende kracht brandschoon verklaren! Aan spelers die veel sterker zijn dan jij zelf zie je bij het samen naspelen van de partij eigenlijk direct wat een enorm verschil in inzicht en kennis er is. Die Elo-getallen zeggen wel degelijk iets. Als aanbeveling staat er:

Kortom, we hebben een speler in ons midden die veel beter is dan de rest. Het enige wat ‘de rest’ kan doen is beter gaan schaken, hier ligt een mooie uitdaging!

Al met al toch een erg treurig begin van seizoen 2005-2006:

Het zal iedereen inmiddels bekend zijn dat de Velpse Schaakvereniging doorgaat, zij het zonder jeugdafdeling.

Ook bestuurlijk lijkt het te kraken maar gelukkig is Jan van Galen bereid het voorzitterschap voor een aantal jaren op zich te nemen. Een bewonderenswaardige toezegging want VSV verkeert in een diepe crisis. Hij krijgt wel steun van een herintredend bestuurslid, ‘oude rot’ Arend Compagnie. Een bijzonder besluit valt in de algemene ledenvergadering van 1 september 2006.

Het voorstel om de vorig jaar ingestelde activiteitencommissie weer op te heffen wordt aanvaard.

Hoe dit te duiden? Er staat geen toelichting bij. Maar gelukkig betekent het niet dat alles stil ligt, hoewel we door het ontbreken van de jeugdafdeling een beetje de jeugdige dynamiek missen. Er staat weliswaar ook bij dat dit zeker bijdroeg aan de rust! De interne telt nog altijd 26 namen. De eerder genoemde Els Ferguson wint af en toe een partij maar wordt wederom laatste. Zij speelt maar liefst 31 van de 34 ronden. Vijftien leden spelen meer dan de helft van het mogelijke aantal ronden. Het dagschaak en het seniorentoernooi gaan nog onverdroten door. In maart 2007 wordt ‘zomaar’ een gezellige avond gehouden met vele gasten, waar onder andere oud-hollandse gezelschapsspelen worden gespeeld zodat iedereen mee kan doen. De meest bijzondere activiteit is de organisatie van een internationaal toernooi in augustus 2007. Dit wordt beschreven in een ‘bijlage’ bij dit hoofdstuk.
Geschreven op 18 december 2017.

Reacties

Reageren kan enkel als je ingelogd bent.

Nieuws

26/11 | Open Kampioenschap Gemeente Rheden 2023 op 16 december 2023

26/11 | Grootste Pepernoot 2023 is Dion Vaessen

20/10 | Stijn de Jonge is Jeugdkampioen van de gemeente Rheden 2022

20/10 | Wouter van Rijn is Kampioen van de gemeente Rheden 2022

19/09 | Schaak-Off 2022 bij Velp op 23 september

Kalender

« Mrt, 2024 »
madiwodovrzazo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


Komende agendapunten:

08/03: Schaakschool van 18:15u tot 20:00u

08/03: Interne Competitie van 20:00u tot 23:30u

11/03: Externe Competitie Lochem 1 - Velp 2 van 19:45u tot 23:30u

Puzzel